เยี่ยมชมเราผ่าน Smart Phone

 

 

 

  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ      
    คุณ โชษิตา สีมาสุรรักษ์ ประธานสมาคมฯ เบอร์โทรศัพท์ 081-2690553
    คุณ สุวรรณี สุรารักษ์ รองประธานสมาคมฯ (1) เบอร์โทรศัพท์ 087-1111818
    คุณ อัจฉรา ปริยเอกสุต  รองประธานสมาคมฯ (2) เบอร์โทรศัพท์ 081-4833476
    คุณ ณัฐชลี ปิยธรรมดารา รองประธานสมาคมฯ (3)  เบอร์โทรศัพท์ 081-8464538
    รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ รองประธานสมาคมฯ (4)  เบอร์โทรศัพท์ 081-8368476
             
  คณะกรรมการที่ปรึกษา      
    คุณ อรุโนทัย ขุนชำนิ ที่ปรึกษา ประธานสมาคมฯ เบอร์โทรศัพท์ 083-1580415
    คุณ กรรณิการ์ บูรณสิงห์ ที่ปรึกษา ประธานสมาคมฯ เบอร์โทรศัพท์ 080-9996215
             
  คณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ      
    ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 086-1742644
    คุณ สุรางค์ พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 089-8296639
    คุณ ผัลย์ศุภา เกิดสุข ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 085-1893292
    คุณ ปัญฎา นุตรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 081-1983724
    ร.อ.หญิง รัชย์วรรณ ศิริพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 085-7055566
             
  คณะกรรมการ ฝ่ายเหรัญญิก      
    คุณ พรเพ็ญ อินทรเนตร เหรัญญิก   เบอร์โทรศัพท์ 081-9414070
    คุณ ผัลย์ศุภา เกิดสุข   ผู้ช่วยเหรัญญิก เบอร์โทรศัพท์ 085-1893292
             
  คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ    
    คุณ นันทพร เครือเช้า ประธานคณะกรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-7316654
    คุณ กรชนก สานุสันต์ รองประธานฯ    เบอร์โทรศัพท์ 081-6427344
    คุณ จรรยา ศิริวรรณ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-8476508
    คุณ ลักขณา ไชยเดือน กรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 081-9416725
    คุณ นฤมล เปลี่ยนแพ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 086-4114646
             
  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์      
    พ.ท.หญิง เกยูร  ปัญญะบูรณ์  ประธานคณะกรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 081-9814494
    คุณ สวรินทร์    เลิศวัฒนเรืองชัย รองประธานฯ    เบอร์โทรศัพท์ 088-0221087
    คุณ สุรีย์มาศ คำพุฒ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-8570172
    คุณ สุรีรัตน์ สีผึ้ง กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 090-9897940
    คุณ นนท์รยา บุญบันดาล กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-6558476
             
  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ      
    คุณ ชนภา ละแมนชัย ประธานคณะกรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-8077727
    คุณ รนางค์ พรหมรุ่งเรือง รองประธานฯ เบอร์โทรศัพท์ 086-2497763
    คุณ พรรณี กัณฑวงศ์ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 086-3112086
    ร.ท.หญิง กฤษณา พจนวรพงษ์ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 086-8482919
    คุณ วิจิตรา บุญญสุวรรณ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 089-8360730
    คุณ วรัญญา ปิ่นแก้ว กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-9411455
    คุณ จุฑามาศ  ขจายแสง กรรมการ  เบอร์โทรศัพท์ 081-8570788
    คุณ พีรยา อิ่มทองคำ  กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-1780199
    คุณ บันฑิตา ธรรมนารถ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 084-8755328
             
  คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา       
    คุณ พรรณรัชดา โพธิ์พงษ์  ประธานคณะกรรมการ    เบอร์โทรศัพท์ 081-7003008
    คุณ อรรยา สนิท รองประธานฯ เบอร์โทรศัพท์ 081-8500042
    คุณ กัณฑรส จึงประวัติ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-9949555
    คุณ ภาคย์สมร เข็มทิศ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 083-8426453
    พ.ญ. กุลชาดา กุศลธรามาศ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-6510024
    คุณ ดวงใจ ผาโพธิ์  กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 089-1326770
             
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์      
    คุณ ภัทรกร เฟื่องฟู  ประธานคณะกรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-8586565
    คุณ ชนกชนม์    เกิดสมบูรณ์   รองประธานฯ เบอร์โทรศัพท์ 084-8028811
    คุณ นิศาชล ศรีหริ่ง กรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 088-9017345
    คุณ ปิยนารถ แสวงศักดิ์  กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 089-2576096
    คุณ พิชฌาย์วีร์  สินสวัสดิ์    กรรมการ  เบอร์โทรศัพท์ 081-9290768
    คุณ วารุณี รัตนโนทัย  กรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 089-8938982
             
  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ      
    คุณ กรกนก ครุฑธา ประธานคณะกรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 086-6190288
    คุณ ธนาพร   รัตนจันทร์ รองประธานฯ เบอร์โทรศัพท์ 083-8310404
    คุณ สุภาภรณ์  ทองอร่าม  กรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 089-2419103
    คุณ พันธุ์ธิภา  สุขศรี  กรรมการ   เบอร์โทรศัพท์ 086-0421254
    คุณ ณัฐฐาพันธ์  สิทธาบุษย์  กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 081-8280037
    คุณ สุพัตรา ประชาธนานุกิจ  กรรมการ  เบอร์โทรศัพท์ 081-1983724
    คุณ ดวงหทัย ไชยขันแก้ว กรรมการ เบอร์โทรศัพท์ 084-7107981
    คุณ พีรพลอย ธนะขว้าง กรรมการ  เบอร์โทรศัพท์ 080-4671888